W projekcie HEC udział biorą przedstawiciele nauk humanistycznych – zespół ma więc charakter interdyscyplinarny, oraz praktycy: nauczyciele i edukatorzy z różnych instytucji i szczebli nauczania krajów V4, co wprowadza perspektywę międzynarodową. Takie synergiczne spotkanie uczonych i praktyków pozwala na wielostronny, wieloaspektowy i zintegrowany ogląd zagadnienia oraz daje gwarancję skuteczności prowadzonych prac. Zapewni szeroki zasięg oddziaływania HEC.
Projekt składa się z dwóch komplementarnych partii: (1) diagnoza stanu obecnego (Rozpoznania) i (2) projektowanie instytucjonalnych, merytorycznych i dydaktycznych form działania (Dobre praktyki, Rekomendacje).
(1) Badamy miejsce i zakres wiedzy o klimacie w programach studiów humanistycznych i szkół, dokonujemy ich analizy i interpretacji, by postawić diagnozę o obecnej ofercie merytorycznej. Badamy kompetencje przyszłych nauczycieli. Zakładamy na podstawie wstępnej diagnozy, że oferta programowa i kompetencje respondentów są skromne. Planujemy powtórzyć badania po pięciu latach od zakończenia projektu w celu przeprowadzenia skutecznej i wiarygodnej ewaluacji dokonań zespołu.
(2) Projektujemy rekomendacje dla programu humanistycznej wiedzy o kryzysie klimatycznym – przedmiotu ogólnouniwersyteckiego i interdyscyplinarnego. Tworzymy zestaw form i metod nauczania, w tym edukacji online, której znaczenie uwypukliła pandemia COVID19. Wyniki badań i rozwiązań praktycznych publikujemy jako książki, artykuły i teksty multimodalne. Umieszczamy je na platformie internetowej dedykowanej edukacji dla klimatu.