Naszym wkładem w działania proklimatyczne jest stworzenia w krajach V4 fundamentów humanistycznej, wielostronnej, nowoczesnej edukacji społeczeństwa w poczuciu odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość klimatyczną planety.
Przesłanki naszego projektu stanowią: (1) Diagnoza klimatologów o globalnym zagrożeniu Ziemi katastrofą ekologiczną; (2) Apele państw i organizacji międzynarodowych (zwłaszcza ONZ 1992, 2015), by wszyscy ludzie wzięli odpowiedzialność za utrzymanie błękitnej planety i jej mieszkańców przy życiu; (3) Działalność poszczególnych państwa oraz aktywność lokalnych organizacji kultury i edukacji, biznesu i samorządów w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej; (4) Udokumentowana badaniami wysoka świadomość obywateli na temat stanu klimatycznego Ziemi i zagrożeń dla planety. Ta wiedza jest jednak zbanalizowana, powierzchowna i uproszczona.
Uczestnicy projektu HEC przyjmują w kwestii klimatu perspektywę humanistyczną. Naukowe podstawy działań zespołu ICBEH stanowią: (1) humanistyka środowiskowa, która uzasadnia sens kulturowych badań nad klimatem i wyznacza sposoby ich prowadzenia, oraz (2) dydaktyka środowiskowa, która tworzy efektywne narzędzia na potrzeby nowoczesnej i innowacyjnej edukacji klimatycznej. Jej celem jest wyposażenie studenta i ucznia oraz nauczyciela w teoretyczną i praktyczną wiedzę o stanie planety i wpływie człowieka na kondycję Ziemi przekazywaną w tekstach kultury. Ma ona też wskazywać konsekwencje zmian klimatu dla człowieka i dla planety.